Doctorat

 Admitere anul universitar 2023-2024

 

Concursul de admitere, din anul 2023, în toate școlile doctorale din cadrul fiecărei facultăți, C.S.U.D., din Universitatea din București se va desfășura conform legislației în vigoare, conform Ordinului ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctoral și prezentei Metodologii. Concursul de admitere la doctorat se organizează Școlile Doctorale în conformitate cu prevederile legale menționat, care vor fi aduse la cunoștință celor interesați prin afișare sau postarea pe pagina web.

Concursul de admitere la doctorat cuprinde:

– admiterea propriu-zisă la doctorat;

– alocarea locurilor finanțate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;

– alocarea burselor finanțate de la bugetul de stat.

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat, atât pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru locurile cu taxă, se face prin concurs organizat de Școlile Doctorale în luna septembrie 2023.

Concursul de admitere este organizat de Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, pe locuri:

 1. Teologie, forma de învățământ IF, finanțate de la buget cu bursă – 5 locuri (propuse);
 2. Teologie, forma de învățământ IF, finanțate  de la buget fără bursă – 5 locuri (propuse);
 3. Teologie, forma de învățământ IF, cu taxă – 5 locuri (propuse)

Studenții străini se pot înscrie la  programul doctoral  cu taxă  având un program special stabilit de conducătorul de doctorat.

Taxa pentru locurile cu taxă: 6.000 RON/an.

 

 1. Calendarul admiterii

Înscrierile şi concursul de admitere se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universității din București în data de 18/01/2023, astfel:

 • Sesiunea septembrie: 2023
  • 04-20 septembrie 2023, înscrieri, la secretariatul Facultății de Teologie romano-catolică;
  • 21 septembrie 2023, colocviu, prezență fizică și posibilitate online; prezentarea proiectului de cercetare și analiza dosarelor;
  • 22 septembrie 2023, afișarea rezultatelor.

 

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate (cu bursă și fără bursă) vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat, Diplomei de Licență și Diplomei (sau adeverinței) de Master în original, la Secretariatul Facultății de Teologie Romano-Catolică, în termen de 3 (trei) zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-26 septembrie 2023, între orele 9.00 – 14.00).

 

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă:

 • vor depune la Secretariatul Facultății de Teologie Romano-Catolică în zilele de 25-26 septembrie 2023, între orele 10.00-14.00, Chitanța din care să reiasă că au achitat suma de 100 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universității din București (sediul Rectoratului UB, Șos. Panduri nr. 90). Pe chitanță se va specifica: „pentru Facultatea de Teologie Romano-Catolică, taxă de studiu doctorat”;
 • vor confirma locul prin depunerea actelor necesare la Secretariatul Facultății de Teologie Romano-Catolică.

 

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din:

Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti

Tel/Fax: 021 314 86 10

e-mail: secretariat@ftcub.unibuc.ro

Programul înscrierilor: Luni-Vineri: 9 – 14

 

Număr total de locuri scoase la concurs (cu taxă și fără taxă):

 1. IPS prof. dr. Ioan Robu – 2 locuri
 2. prof. dr. Wilhelm Dancă – 2 locuri
 3. conf. dr. Lucian Dîncă – 2 locuri
 4. dr. Daniel Barbu – 4 locuri
 5. dr. Wilhelm Tauwinkl – 4 locuri
 6. Prof. Dr. Isidor Mărtincă – 1 loc

 

N.B.: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă are drd. și la Facultatea de Filosofie, vezi aici: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/.

DOCUMENTE NECESARE:

Cerere pentru inscriere la doctorat

Metodologie-admitere SDTSR-sept_2023

TIPURI certificate competența lingvistica

Metodologia UB Admitere Doctorat

Fisa inscriere Admitere RO DOCTORAT 2023

Fisa inscriere Admitere EU bilingva 2023 Proiect 2023-06

Fisa inscriere Admitere NON-UE DOCTORAT 2023 Proiect 2023-06

 

Înscrierile se vor face la secretariatul Școlii Doctorale de Teologie și Studii Religioase, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București, sau online. Pentru înscriere, candidații vor depune următoarele acte:

 • acordul ierarhului Arhidiecezei Romano-Catolice de București.
 • cerere/fișă de înscriere – formular tip – la înscriere: descarcă fișa de înscriere, sesiunea iulie/septembrie 2023, aici.
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./pașaport etc);
 • certificat de naștere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de învățământ superior (licență) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate științifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor științifice publicate;
 • proiect de cercetare doctorală (propunerea unei teme în concordanță cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanței acesteia);
 • o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
 • certificat de competență lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competență lingvistică, atașată prezentei metodologii);
 • pentru cetățenii străini – certificatul de competență lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competență lingvistică de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională în cazul în care programul de doctorat se va desfășura într-o limbă de circulație internațională, exceptând candidații, cetățeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulație internațională;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere (350 RON). Personalul încadrat în Universitatea din București este scutit de plata acestei taxe;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online.

Notă:

(1) Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online, acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea  documentelor din dosarul online.

(2) Absolvenții de master promoția 2023 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat. Candidații, cetățeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relații Internaționale / Biroul Relații Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

(3) Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute şi a atestatului de recunoaștere a acestor studii eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice în conformitate cu O.M. nr. 3108/2022, art.55.

 

Tipuri de certificate de competență lingvistic pentru înscrierea la examenul de licenţă şi admiterea la studiile universitare de doctorat

În conformitate du Regulamentul Universităţii din Bucureşti aprobat în şedinţa Senatului din 22 septembrie 2005, începând cu anul universitar 2006/2007 standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei.

La secretariatul facultăţii / şcolii doctorale se acceptă următoarele certificate: aici

În cazul altor diplome şi certificate decât cele de mai sus, eliberate de alte universităţi şi organisme, este nevoie de testare.

Pentru echivalarea certificatelor de competenţă lingvistică sau pentru testare:

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE AL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (CLS)
În vederea obținerii certificatului de competență lingvistică vă reamintim că Centrul de Limbi Străine și-a schimbat sediul, astfel : BD. Mihail KOGĂLNICEANU, Nr. 36-46, cămin B, etajul 3, camera 301, sector 5, București, număr de telefon +40786512494 , link https://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2023/03/TIPURI-certificate-comp-lingv-2022-03-16-Final-Aprobat-SENAT-valabil-2023.pdf

Subiecte de examen și bibliografie

(indicate de fiecare conducător de doctorat)

 

Î.P.S. Prof. dr. Ioan Robu (Teologie morală fundamentală; Teologie morală specială)

Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Teologie fundamentală; Creația; Revelația); Pentru Facultatea de Filosofie vezi: http://filosofie.unibuc.ro/admitere-doctorat-septembrie-2017/

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (Teologie patristică; Filologie pe texte patristice; Creștinismul timpuriu)

Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă (Teologie dogmatică; Drept canonic)

Prof. dr. Daniel Barbu (Teologie socială)

Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl  (Teologie dogmatică, Teologie medievală, Studii interdisciplinare teologico-filologice)