Licență

Rezultate admitere

Rezultate licenta iulie 2023

Rezultate licenta septembrie 2023

ATENȚIE !!! NUMELE CANDIDATULUI CORESPUNDE CU NUMĂRUL DOSARULUI

PENTRU CONFIRMARE LOC BUGET, CANDIDATUL VA DEPUNE
Diploma de Bacalaureat, în original (pentru candidații care nu au depus documentul la înscriere).

PROGRAM PENTRU CONFIRMARI:
1-8 septembrie 2023, orele 10 – 12

–––––––

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ SESIUNEA: IULIE 2023

Calendar:
Preînscrieri începând cu 1 iunie 2023
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):
03-18 iulie 2023 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 19 iulie 2023, ora 10
Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2023
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 21 iulie 2023
Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:
20 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență socială + 1 loc la buget pentru candidații din protecția socială
20 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase

Taxa anuală de studii este 2750 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU (50%) ȘI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT (50%) În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

 

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ SESIUNEA: SEPTEMBRIE 2023

Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București);
04-19 septembrie 2023 ( de luni până vineri între orele 9-14).
Interviu on-line (fizic la sediul facultății): 20 septembrie 2023, ora 10
Soluționarea dosarelor: 21 septembrie 2023
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 25 septembrie 2023

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat (sau adeverinței) / Diplomei de Licență (sau adeverinței) în original, la Secretariatul Facultății de Teologie Romano-Catolică, în termen de 2 zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-26 septembrie 2023, între orele 11.00 – 14.00).

 

În anul universitar 2023-2024, cursurile se vor desfășura în format hibrid (față în față și online).

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2023

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 Fişă-tip de înscriere, completată on-line sau fizic, în conformitate cu metodologia proprie fiecărei facultăţi (se depune în dosarul fizic);
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 Certificatul de naştere, în copie scanată;
 Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);
 Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (se depune în original în dosarul fizic);
 2 fotografii ¾ cm;
 C.I sau pașaport, în copie scanată;
 Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în copie scanată;
 Dosar plic

Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

SCUTIREA DE TAXĂ
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/ scanat (după caz) unul din următoarele documente:
 copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

CANDIDAŢII AFLAŢI LA A DOUA FACULTATE
Pentru candidaţii care au urmat anterior un program de licenţă, adeverinţă cu tipul de studii urmate și forma de învăţămât: buget, taxă, cu bursă/ fără bursă eliberată de instituţia de învăţământ superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în original în dosarul fizic).

CANDIDAŢII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ
Candidaţii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecţie socială vor putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prevăzând documentele justificative în acest sens. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială (în cazul înscrierilor fizice la sediul facultăţii).

ÎNSCRIEREA LA DOUĂ SPECIALIZĂRI/FACULTĂŢI UB
Candidaţii care se înscriu şi urmează două programe de studii/specializări de la două facultăţi din cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, pentru a putea fi înmatriculaţi, iar copia la cealaltă facultate.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro

2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei. Taxa se achită:
 în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502 Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314

BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)
online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

INSCRIERE

Fisa inscriere admitere 2023_licenta doc

Fisa inscriere admitere 2023_licenta pdf