Licență

ANUNȚ IMPORTANT: Perioada de înscriere pentru sesiunea de Amitere iulie 2024 s-a prelungit cu încă 2 zile.
Înscrierile continuă după următorul program:
– Vineri 19 iulie, între orele 9-12, fizic, la secretariatul facultatății și online.
– Sâmbătă 20 iulie, între orele 9-13 doar online, la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ SESIUNEA: IULIE 2024

Înscrieri: 01-18 iulie 2024 la sediul facultății  din str.Gral Berthelot nr. 19, sect. 1, București (Luni-Vineri: 9.00-14.00).

În data de 18 iulie 2024 înscrierile se fac până la ora 12.00.

Interviu (fizic/online): 22 iulie 2024, ora 10, sala 24, et. II.

Soluționarea dosarelor: 23 iulie 2024

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 25 iulie 2024

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licență.

Număr de locuri:

20 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență socială

1 loc la buget pentru candidații din protecția social

9 locuri la buget + 11 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase

 

Taxa anuală de studii este 4800 lei/an (2400lei/semestru).

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU (50%)  ȘI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT (50%)
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

 

În anul universitar 2024-2025, cursurile se vor desfășura în format hibrid (față în față și online).

 

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2024

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Fişă-tip de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2024) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere;
 • Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale (dacă este cazul);
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip B.I./C.I.;
 • I sau pașaport;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Dosar plic

 

Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

SCUTIREA DE TAXĂ

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/ scanat (după caz) unul din următoarele documente:

 • copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

CANDIDAŢII AFLAŢI LA A DOUA FACULTATE

Pentru candidaţii care au urmat partial /complet un program de licenţă, adeverinţă cu tipul de studii urmate și forma de învăţămât: buget, taxă, (cu bursă/ fără bursă) eliberată de instituţia de învăţământ superior unde a fost înmatriculat studentul.

CANDIDAŢII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Candidaţii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecţie socială vor putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prevăzând documentele justificative în acest sens. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială (în cazul înscrierilor fizice la sediul facultăţii).

ÎNSCRIEREA LA DOUĂ SPECIALIZĂRI/FACULTĂŢI UB

Candidaţii care se înscriu şi urmează două programe de studii/specializări de la două facultăţi din cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, pentru a putea fi înmatriculaţi, iar copia la cealaltă facultate.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

 1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro
 2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere  2024 este în valoare de 150 lei.

 

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO32 RNCB0076010452620 314

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, plați taxe online UB, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății.
 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

INSCRIERE

Fisa inscriere admitere 2024_licenta

ANEXA GDPR_Fisa admitere 2024