Licență

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ SESIUNEA: IULIE 2023

Calendar:
Preînscrieri începând cu 1 iunie 2023
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):
04-18 iulie 2023 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 19 iulie 2023, ora 10
Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2023
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 21 iulie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie
Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:
20 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică
Asistență socială + 1 loc la buget pentru candidații din protecția socială
20 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase

Taxa anuală de studii este 2750 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU (50%) ȘI A MEDIEI DE
LA BACALAUREAT (50%)

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform
următorului criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

În anul universitar 2023-2024, cursurile se vor desfășura în format hibrid (față în față și online).

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2023

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 Fişă-tip de înscriere, completată on-line sau fizic, în conformitate cu metodologia
proprie fiecărei facultăţi (se depune în dosarul fizic);
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au
eliberat diplomele pentru promoţia 2023) eliberată de către instituţia de învăţământ, în
care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele
examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma;
 Certificatul de naştere, în copie scanată;
 Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);
 Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (se depune în original în dosarul fizic);
 2 fotografii ¾ cm;
 C.I sau pașaport, în copie scanată;
 Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de
admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în
copie scanată;
 Dosar plic

Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

SCUTIREA DE TAXĂ
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/ scanat (după caz) unul din următoarele documente:
 copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această
situaţie);
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în
activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

CANDIDAŢII AFLAŢI LA A DOUA FACULTATE
Pentru candidaţii care au urmat anterior un program de licenţă, adeverinţă cu tipul de studii urmate și forma de învăţămât: buget, taxă, cu bursă/ fără bursă eliberată de instituţia de învăţământ superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în original în dosarul fizic).

CANDIDAŢII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ
Candidaţii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecţie socială vor putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prevăzând documentele justificative în acest sens. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială (în cazul înscrierilor fizice la sediul facultăţii).

ÎNSCRIEREA LA DOUĂ SPECIALIZĂRI/FACULTĂŢI UB
Candidaţii care se înscriu şi urmează două programe de studii/specializări de la două facultăţi din cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, pentru a putea fi înmatriculaţi, iar copia la cealaltă facultate.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:
1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro
2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către
o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.
Taxa se achită:
în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)
 online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea linkului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă
Academia Militară).
Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.