Licență

ATENȚIE: INDIFERENT DE SITUAȚIA GENERATĂ DE PANDEMIE, FACULTATEA VA ASIGURA PREZENTAREA CURSURILOR ȘI LA DISTANȚĂ PRIN TRANSMITEREA CURSURILOR ON-LINE.

 

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 la programele de licență
Se realizează în perioada 3-31 octombrie 2022 după cum urmează:
– Se completează fișa de înscriere anuala (tipizat site): fisa inscriere anuala 2022
– PENTRU STUDENȚII DIN ANUL II si III, se vizeaza carnetul și legitimatia de student
– PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I, se completează contractul de studii și anexa la contractul de studii în 2 exemplare (tipizat la secretariat).Documentul se depune la Secretariatul Facultății.
Studenții din străinatate pot trimite pe email fișa de inscriere.
Program de lucru: Luni-Joi între orele 10-12

 

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ
SESIUNEA: SEPTEMBRIE 2022
Studenti-admisi-la programele de licenta – septembrie-2022
Înscrieri: 1-17 septembrie
Interviu: 19 septembrie, ora 10, sala 24 , et. II
Soluționarea dosarelor: 20 septembrie
Afișarea rezultelor: 21 septembrieLocuri rămase libere:1 loc la buget + 9 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență socială
9 locuri la buget + 8 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioaseÎnscrierea la concursul de admitere se poate face:1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro;
2. la sediul facultății din str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București
(de luni până vineri între orele 9-14. În data de 17 sept. 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)

Mai multe informații la:
Tel: 021 314 86 10 / www.ftcub.unibuc.ro

SESIUNEA: IULIE 2022
Studenti Admisi la Licenta – sesiunea iulie 2022
Calendar:
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):04-18 iulie 2022 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 19 iulie 2022, ora 10
Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2022
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 iulie 2022
Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.
Număr locuri propuse:
12 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență socială
11 locuri la buget + 10 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase
Taxa anuală de studii este 2750 lei/an.
ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU (50%)  ȘI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT (50%)
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.
 

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2022

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Fişă-tip de înscriere, completată on-line sau fizic, în conformitate cu metodologia proprie fiecărei facultăţi (se depune în dosarul fizic);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2022) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Diploma/e de olimpic, obţinute în perioada studiilor liceale, în copie scanată (dacă este cazul);
 • Adeverinţa medicală-tip scanată, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează (se depune în original în dosarul fizic);
 • 2 fotografii ¾ cm;
 • I sau pașaport, în copie scanată;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării on line a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti în copie scanată;
 • Dosar plic

 

Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

fisa inscriere admitere licenta – doc

fisa inscriere admitere licenta – pdf

 

SCUTIREA DE TAXĂ

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/ scanat (după caz) unul din următoarele documente:

 • copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • alte documente prevăzute de metodologiile/precizările proprii ale facultăţilor.

CANDIDAŢII AFLAŢI LA A DOUA FACULTATE

Pentru candidaţii care au urmat anterior un program de licenţă, adeverinţă cu tipul de studii urmate și forma de învăţămât: buget, taxă, cu bursă/ fără bursă eliberată de instituţia de învăţământ superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în original în dosarul fizic).

CANDIDAŢII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Candidaţii care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecţie socială vor putea opta pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prevăzând documentele justificative în acest sens. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială (în cazul înscrierilor fizice la sediul facultăţii).

ÎNSCRIEREA LA DOUĂ SPECIALIZĂRI/FACULTĂŢI UB

Candidaţii care se înscriu şi urmează două programe de studii/specializări de la două facultăţi din cadrul UB vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, pentru a putea fi înmatriculaţi, iar copia la cealaltă facultate.

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

 1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro
 2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.

 

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

 

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)