Licență

ATENȚIE: INDIFERENT DE SITUAȚIA GENERATĂ DE PANDEMIE, FACULTATEA VA ASIGURA PREZENTAREA CURSURILOR ȘI LA DISTANȚĂ PRIN TRANSMITEREA CURSURILOR ON-LINE.

Admisi Licenta sept. 2021

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ PE LOCURI RĂMASE LIBERE
SESIUNEA: SEPTEMBRIE 2021

Calendar:Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):01-17 septembrie 2021 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 17 septembrie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00)Interviu online: 20 septembrie 2021, ora 10Confirmarea locului: 21 septembrie (între orele 9.00-12.00)

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 23 septembrie 2021.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri rămase libere:

9 locuri la buget + 13 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență social

1 loc liber sistemul de protecție socială

10 locuri la buget + 11 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase

Taxa anuală de studii este 2600 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU  ȘI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorul criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat

 

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Fişă-tip de înscriere;
 • Diploma de bacalaureatsau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma[1];
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Două fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscrierela concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 • Numai pentru persoanele care solicităscutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente: ¾ copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); ¾ adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); ¾adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; ¾ adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de licență, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic

 

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

 1. online la adresa de email: velicu.veronica@g.unibuc.ro;
 2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei.

 

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

 

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

 

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

[1]  Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

—————-
Admiși Licență iulie 2021

Locuri disponibile rămase la licență:

            Programul: Teologie Romano-Catolică Asistență Socială

                        Locuri libere la buget – 9 

                        Locuri libere cu taxă – 13

                        Loc liber sistemul de protecție socială – 1

                       

            Programul: Studii religioase

                        Locuri libere la buget – 10

                        Locuri libere cu taxă – 11

 

ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ
SESIUNI: IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2021

Calendar:
Preînscrieri începând cu 1 iunie 2021
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București): 01-21 iulie 2021 (de luni până vineri între orele 9-14. În data de 21 iulie 2021 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 23 iulie 2021, ora 10
Date pentru confirmarea locului: 26, 27 iulie (între orele 9.00-12.00)
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 29 iulie 2021.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri:

12 locuri la buget + 13 locuri cu taxă, pentru programul Teologie Romano-Catolică Asistență socială
12 locuri la buget + 13 locuri cu taxă, pentru programul Studii religioase
1 loc la buget pentru candidatii ce provin din Sistemul de protectie socială

Taxa anuală de studii este 2600 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU ȘI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorul criteriu: Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
 Fişă-tip de înscriere;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de la examenul de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ. Pentru interconectare cu SIIR se va încheia un protocol cu ministerul);
 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 CI sau pașaport, în copie;
 Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 Două fotografii ¾ cm la depunerea în format fizic a dosarului;
 Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
 Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de licență, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 Dosar plic.

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:
1. online la adresa de email: velicu.veronica@g.unibuc.ro;
2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 150 lei. Taxa se achită:
 în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304 DETALII PLATĂ: Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Cod fiscal: 4505502 Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314 BANCA: BCR SECTOR 5. Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)
 online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).
Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

Documente necesare:

Metodologie admitere licenta 2021

 Fisa inscriere admitere licenta admitere 2021

Declaratie de consimtamant admitere 2021

 

Programe de studii universitare de licenţă:

 • STUDII RELIGIOASEDescărcare pliant de prezentare
 • Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte
 • Domeniul de licenţă: Teologie și studii religioase
 • Durata studiilor: 3 ani • Forma de învăţământ: cu frecvenţă

 • TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂDescărcare pliant de prezentare

 • Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte
 • Domeniul de licenţă: Teologie și asistență socială
 • Durata studiilor: 3 ani • Forma de învăţământ: cu frecvenţă