Masterat

ADMITERE STUDII DE MASTERAT SESIUNEA IULIE 2023

Calendar:
Preînscrieri începând cu 1 iunie 2023
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):
03-18 iulie 2023 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 19 iulie 2023, ora 10
Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2023
Afișarea rezultatelor: 21 iulie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:
10 locuri la buget + 10 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială
10 locuri la buget + 10 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii
10 locuri la buget + 10 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european
Taxa anuală de studii este de 3250 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU ȘI A MEDIEI DE LA LICENȚĂ În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: media de finalizare a studiilor de licenta.

În anul universitar 2023-2024, cursurile se vor desfășura în format hibrid (față în față și online).

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2023

 

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
 Fişă-tip de înscriere;
 Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2023;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 CI sau pașaport, în copie;
 Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 Două fotografii ¾ cm;
 Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 Dosar plic

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:
1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro
2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către
o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Taxa se achită:
 în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)
 online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea linkului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă
Academia Militară).
Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.