Masterat

Rezultate admitere

Rezultate masterat iulie 2023

Rezultate masterat septembrie 2023

ATENȚIE !!! NUMELE CANDIDATULUI CORESPUNDE CU NUMĂRUL DOSARULUI

PENTRU CONFIRMARE LOC BUGET, CANDIDATUL VA DEPUNE
Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă şi Supliment la diploma (Foaia matricolă)

PROGRAM PENTRU CONFIRMARI:
1-8 septembrie 2023, orele 10 – 12


 

ADMITERE STUDII DE MASTERAT SESIUNEA IULIE 2023

Calendar:
Preînscrieri începând cu 1 iunie 2023
Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):
03-18 iulie 2023 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)
Interviu online: 19 iulie 2023, ora 10
Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2023
Afișarea rezultatelor: 21 iulie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:
10 locuri la buget + 10 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială
10 locuri la buget + 10 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii
10 locuri la buget + 10 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european
Taxa anuală de studii este de 3250 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU ȘI A MEDIEI DE LA LICENȚĂ În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: media de finalizare a studiilor de licenta.

 

ADMITERE STUDII DE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București);
04-19 septembrie 2023 ( de luni până vineri între orele 9-14).
Interviu on-line (fizic la sediul facultății): 21 septembrie 2023, ora 10
Soluționarea dosarelor: 22 septembrie 2023
Afișarea rezultatelor (clasamentului): 25 septembrie 2023

Candidații declarați admiși pe locurile bugetate vor confirma locul prin depunerea Diplomei de Bacalaureat (sau adeverinței) / Diplomei de Licență (sau adeverinței) în original, la Secretariatul Facultății de Teologie Romano-Catolică, în termen de 2 zile de la anunțarea rezultatelor (în zilele de 25-26 septembrie 2023, între orele 11.00 – 14.00).

 

În anul universitar 2023-2024, cursurile se vor desfășura în format hibrid (față în față și online).

Actele necesare pentru înscrierea la ADMITEREA 2023

 

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
 Fişă-tip de înscriere;
 Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2023;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 CI sau pașaport, în copie;
 Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 Două fotografii ¾ cm;
 Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente:  copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);  adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;  adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 Dosar plic

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face:
1. online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro
2. în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către
o altă persoană pe bază de procură notarială.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Taxa se achită:
 în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.
Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolică, numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)
 online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea linkului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă
Academia Militară).
Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

INSCRIERE

Fisa inscriere admitere 2023_ masterat_doc

Fisa inscriere admitere 2023_ masterat pdf