PROGRAME DE MASTERAT LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

PATRIMONIU CREȘTIN EUROPEAN: Descărcați pliantul de prezentare

COMUNICARE BIBLICĂ ŞI ECLESIALĂ • Descărcați pliantul de prezentare

ASISTENŢA SOCIALĂ A BISERICII • Descărcați pliantul de prezentare

 

Profilul programelor de masterat: Teologie – Asistență Socială – Comunicare – Patrimoniu creștin

Durata studiilor: 2 ani / 4 semestre

Nr. locuri:

9 locuri la buget + 6 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială
9 locuri la buget + 6 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii
8 locuri la buget + 7 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european
Taxa anuală de studii este de 3100 lei/an.

Standarde de calitate minimale pentru elaborarea lucrării de disertație

În cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică se permite susținerea publică a disertațiilor de masterat numai dacă acestea îndeplinesc următoarele standarde minimale de calitate:

1. amploarea lucrării să fie cuprinsă între 120.000 și 200.000 de semne, inclusiv spațiile și inclusiv notele de subsol; nu se ia în calcul bibliografia și nici eventualele anexe;
2. titlul și eventualul subtitlu să reflecte conținutul lucrării;
3. să respecte normele de ortografie și gramatică și să fie scrise într-un limbaj clar, în stil academic;
4. să fie rezultatul muncii proprii a studentului, fiind însoțită de declarația pe proprie răspundere în acest sens (disponibilă ca formular tip la secretariat și pe site-ul Facultății);
5. să aibă structura uzuală a unei lucrări academice, potrivit tematicii acesteia (de pildă: introducere, problematica cercetată, scopul cercetării, subiectul cercetării, descriere, concluzii);
6. să fie clar împărțită în subdiviziuni (capitole / secțiuni / paragrafe, bibliografie, alte anexe, indici);
7. să cuprindă un sistem coerent de trimiteri bibliografice în note de subsol,
realizate după normele de redactare ale Facultății;
8. bibliografia să fie redactată după normele Facultății și să cuprindă minim 25 % lucrări în limba română;
9. profesorul coordonator să semneze un referat de recomandare explicită a
susținerii publice a disertației.

 

Normele de redactare

Declaratie pe proprie răspundere

 

Îndrumători de an:

— Master, Anul I – Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban
— Master, Anul II – Pr. lect. dr. Eduard Giurgi