STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

  • STUDII RELIGIOASE • Descărcați pliantul de prezentare

   Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

   Domeniul de licenţă: Teologie

   Durata studiilor: 3 ani • Forma de învăţământ: cu frecvenţă

  • TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ • Descărcați pliantul de prezentare

   Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

   Domeniul de licenţă: Teologie

   Durata studiilor: 3 ani • Forma de învăţământ: cu frecvenţă

    

 • ACTE NECESARE:

 • – fișa-tip de înscriere;
 • -Diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
 • certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele
 • pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media
 • generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
 • eliberată diploma;
 • – foaia matricolă a anilor din liceu în original;
 • – certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • – certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul;
 • – copie carte de identitate
 • – adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • – 2 fotografii (tip buletin);
 • – carte de identitate;
 • – dosar plic
 • – chitanța de plată a taxei de .nscriere – 85 lei (se achită la casieria Universităţii – Facultatea de
 • Drept, la subsol. Adresa: bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, lânga Opera Română);
 • – documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în
 • vigoare la data înscrierii;
 • Nu vor fi supuşi taxelor de .nscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei
 • proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii
 • personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere
 • o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).