ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2022

SESIUNEA: SEPTEMBRIE 2022 

1-17 septembrie 2022 – Inscrieri
19 septembrie 2022, ora 10 – interviu
20 septembrie 2022 – soluționarea dosarelor
21 septembrie 2022 – afisarea rezultatelor

SESIUNEA IULIE: 2022

Calendar:

 

Înscrieri la sediul facultății (str. Gral Berthelot nr. 19, sector 1, București):

04-18 iulie 2022 ( de luni până vineri între orele 9-14). În data de 18 iulie 2022 înscrierile se fac până la ora 12.00)

Interviu online: 19 iulie 2022, ora 10

Soluționarea dosarelor: 20 iulie 2022

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 22 iulie 2022

Concursul de admitere pentru studii universitare de licență la Facultatea de Teologie Romano-Catolică se organizează conform Metodologiei cadru a Universității din București.

Număr locuri propuse:

20 locuri pentru programul: Comunicare biblică și eclesială

20 locuri pentru programul: Asistența socială a Bisericii

20 locuri pentru programul: Patrimoniu creștin european

 

DETALIAT:

8 locuri la buget + 12 locuri la taxă pentru programul: Comunicare biblică și eclesială

8 locuri la buget + 12 locuri la taxă pentru programul: Asistența socială a Bisericii

8 locuri la buget + 12 locuri la taxă pentru programul: Patrimoniu creștin european

Taxa anuală de studii este de 3250 lei/an.

ADMITEREA SE FACE PE BAZA NOTEI DE LA INTERVIU  ȘI A MEDIEI DE LA LICENȚĂ
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următorului criteriu: media de finalizare a studiilor de licenta.

 

Documentele necesare pentru înscriere se pot transmite și online/scanate cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

 • Fişă-tip de înscriere; 
 • Diploma de licență însoțită deSuplimentul la diplomă/Foaie matricolă, în original sau copie certificată conform cu originalul sau Adeverință de licență pentru promoția 2022;
 • Diploma de bacalaureatsau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED;
 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • CI sau pașaport, în copie;
 • Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • Două fotografii ¾ cm;
 • Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscrierela concursul de admitere;
 • Numai pentru persoanele care solicităscutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta în original/scanat (după caz) unul din următoarele documente: ¾ copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); ¾ adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); ¾adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali; ¾ adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
 • Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta în original/scanat Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare(buget, taxă; se va menționa dacă a primit sau nu bursă);
 • Dosar plic

 

fisa inscriere admitere master – doc

fisa inscriere admitere master – pdf

 

 • Înscrierea la concursul de admitere se poate face:

– online la adresa de email: secretariat@ftcub.unibuc.ro

– în cazul înscrierii directe la secretariatul facultății, în numele candidatului, si de către o altă persoană pe bază de procură notarială.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei.

Taxa se achită:

 • în contul Facultății de Teologie Romano-Catolică: RO11 RNCB0076010452620 304

 

DETALII PLATĂ:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO32 RNCB0076010452620 314
BANCA: BCR SECTOR 5.

Pe chitanță/ordin de plată va fi menționat: Concurs de admitere – Facultatea de Teologie Romano-Catolicănumele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană)

 • online, pe site-ul Universității din București, link: https://po.unibuc.ro/. Când plata se face online se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici.
 • la casieria Universității din București, șos Panduri 90-92, sector 5, București (lângă Academia Militară).

Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.

 

Posted in Generale.